Jak recykling odpadów drewnianych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przemysłu?

Działalność biznesowa coraz częściej jest nastawiona na podejmowanie inicjatyw proekologicznych, a także stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku i klimatowi przy bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jest to nie tylko działanie korzystne z punktu widzenia danego podmiotu, ponieważ pozwala na kształtowanie pozytywnego obrazu w oczach klientów i firm współpracujących, ale również w wielu przypadkach przynosi wymierne zyski. 

Doskonałym przykładem może tu być zajmowanie się recyklingiem odpadów drewnianych, co stanowi wcielenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju i przybliża nas do powstania gospodarki działającej w obiegu zamkniętym. Jest też pełnym wykorzystaniem potencjału tkwiącego w surowcu tego rodzaju. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Tradycyjna gospodarka jest nastawiona na zużywanie dużych ilości surowców, energii i wody oraz wytwarzanie z ich wykorzystaniem wyrobów, które mają możliwie krótki cykl życia i szybko będą zastąpione przez swoje nowsze wersje. Takie podejście zapewnia producentom wysokie zyski dzięki stałemu podtrzymywaniu znacznego popytu na swoje wyroby. Jednocześnie oznacza to również rabunkową eksploatację zasobów, w tym także takich, które należą do nieodnawialnych lub trudno odnawialnych. Wiąże się z ogromnym obciążeniem środowiska naturalnego, co widać dobrze po spustoszeniach, jakie czyni wydobycie bogactw naturalnych, wycinanie lasów dla pozyskania drewna, a także marnowanie wody czy emisję ogromnych ilości zanieczyszczeń, które pogarszają jakość wody i powietrza, a ponadto przyczyniają się do zwiększania tempa zmian klimatycznych. Ubocznym skutkiem takiego stanu rzeczy będzie też rosnąca ilość odpadów, które muszą zostać zagospodarowane. Alternatywą jest gospodarka oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, gdzie duży nacisk jest kładziony na redukcję poziomu zanieczyszczeń oraz powszechne stosowanie recyklingu.

Dlaczego recykling jest ważny?

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu wcześniej użytych surowców do tworzenia nowych wyrobów tego samego rodzaju lub mających nieco pogorszone parametry użytkowe, zależnie od stosowanej technologii. Pozwala to na dążenie do gospodarki działającej w obiegu zamkniętym, gdzie ilość tworzonych odpadów jest minimalna, a większość surowców pochodzi z odzysku. Przekłada się to na redukcję zużycia wody, energii oraz pozwala na zachowywanie zasobów naturalnych. Jest to o tyle ważne, że składowanie pozostałości poprodukcyjnych oznacza zazwyczaj zagrożenie zanieczyszczeniem wód i gleby, a także wymaga przeznaczania coraz to nowych terenów pod składowiska, które są niezwykle uciążliwe oraz stanowią duże zagrożenie dla ekosystemów i żyjących w pobliżu ludzi.

Jak wygląda recykling drewna?

Drewno może być poddawane recyklingowi na wiele różnych sposobów. W grę wchodzi przede wszystkim przetwarzanie go na materiał opałowy, pozwalający na pozyskiwanie stosunkowo czystej energii, ponieważ drewno jest zaliczane do biomasy, a więc OZE. Poza spalaniem drewno często poddawane jest kompostowaniu, z czego powstają naturalne nawozy przydatne podczas uprawy innych roślin. Takie technologie nie wykorzystują jednak w pełni potencjału drzemiącego w tym materiale i mogą być traktowane jedynie jako metody pomocnicze. Przykładem działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gospodarki i zbliżania się do modelu obiegu zamkniętego jest demontaż wyrobów drewnianych, selekcja komponentów i użycie ich do produkcji przedmiotów o takich samych parametrach użytkowych. Doskonałym przykładem przedsiębiorstwa wdrażającego takie nowoczesne metody jest firma Grabowski Export-Import Handel Hurtowy, która specjalizuje się w recyklingu drewnianych odpadów opakowaniowych i tworzeniu nowych wyrobów w postaci palet z odzyskiwanego w ten sposób drewna.